Všeobecné obchodní podmínky

používání seznamovací webové aplikace openly.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky používání seznamovací webové aplikace umístěné a provozované na webovém portálu www.openly.cz, www.openly.sk, upravují práva a povinnosti Smluvních stran, společnosti WASHSALON, s.r.o., s.r.o., IČO: 074 80 504, se sídlem Poděbradská 433/65, Praha 9, PSČ 198 00 (dále jen „Provozovatel“) a Uživatele.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) Aktivní členský profil: zpoplatněná služba umožňující v určeném množstevním rozsahu a po určitý čas kontaktovat Uživatele hledající otevřené seznámení;
(b) Aplikace: seznamovací webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(c) Ceník: jakýkoliv dokument vydaný Provozovatelem v listinné, elektronické či jiné formě, který určuje poplatky za poskytování Služeb;
(d) Portál: webový portál dostupný na internetových stránkách www.openly.cz, www.openly.sk, 
(f) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit, včetně Aktivního profilu;
(g) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Provozovatele Uživateli;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel;
(i) Uživatel: registrovaný uživatel Aplikace, který uzavřel Smlouvu v souladu s těmito VOP, případně též žadatel o registraci do Aplikace;
(j) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky používání Aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.3. Provozovatel stanovuje následující základní podmínky pro uzavření Smlouvy a pro užívání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, celé datum narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Zároveň musí Uživatel výslovně potvrdit, že dosáhl věkové hranice zletilosti. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP a limity Aplikace, je profilem Uživatele. Aplikace klade na profil Uživatele požadavky/nároky uvedené na Portále. Po uzavření Smlouvy Provozovatel zřídí Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace a využívá Služby. Po vyplnění údajů Uživatele do profilu prochází profil Uživatele schválením ze strany Provozovatele; výjimkou je neveřejná fotogalerie pod heslem, která žádnou kontrolou neprochází a text „o sobě“, který prochází jen automatizovanou strojovou kontrolou. Do prvotního schválení profilu Uživatele mohou být některé funkce Aplikace (i všechny) nepřístupné. Pokud Uživatel provede po prvotním schválení změny ve svém uživatelském profilu, podléhají tyto změny také schválení ze strany Provozovatele, ale nedochází již k omezení funkcí Aplikace. Provozovatel provede schválení a zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy nebo po provedení změn profilu. Pokud není profil Uživatele schválen (neodpovídá nárokům na profil), je na to Uživatel upozorněn prostřednictvím Aplikace, včetně toho, jak má být profil vhodně upraven a po provedení úprav profilu Uživatelem jde profil do dalšího kola schválení, a to i opakovaně, dokud bude mít nedostatky.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Pokud Uživatel sdělí své heslo třetí osobě, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli funkce Aplikace a/nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím nebo za informace jinak sdělené Provozovateli nebo vložené do Aplikace, je vždy odpovědný Uživatel. Provozovatel, až na výjimky zde uvedené, neprovádí kontrolu těchto informací a/nebo sdělení a nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost či úplnost. Provozovatel nenese odpovědnost za dodržování nabídek a dohod Uživatelů.

3. SLUŽBY A PRAVIDLA JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

3.1. Uživatelé hledající otevřeného partnera s nahranou fotografií mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma neveřejné fotogalerie pod heslem;
(e) Uživatel může kontaktovat Uživatele nabízející sponzorství bez omezení.

3.1.1. Pokud se Uživatel hledající otevřeného partnera nepřihlásí na svůj profil po dobu 14 (čtrnácti) dní, bude jeho profil vyřazen z databáze. Profil se aktivuje opětovným přihlášením.

3.2. Uživatelé nabízející otevřené partnerství mohou využívat Aplikaci následovně:

3.2.1. Uživatelé nabízející otevřené partnerství bez Aktivního profilu s nahranou fotografií mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma neveřejné fotogalerie pod heslem;

3.2.2. Uživatelé nabízející otevřené partnerství s Aktivním profilem mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) zaslání sympatií jinému Uživateli;
(b) hodnocení chování ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů, vyjma neveřejné fotogalerie pod heslem;
(d) Uživatel může žádat o heslo k neveřejné fotogalerii pod heslem.
(e) Uživatel může kontaktovat a odemykat konverzace s Uživateli hledající sponzorství, a to podle podmínek stanovených v čl. 3.3. VOP.

3.2.3. Uživatelům nabízejícím partnerství, kteří po registraci alespoň jednou nezakoupili Aktivní profil, bude automaticky po 30 přihlášení do Aplikace uzavřen přístup do přehledu Uživatelů hledajících sponzorství.

3.3. Uživatelé nabízející partnerství mohou kontaktovat Uživatele hledající sponzorství pouze v případě zakoupení Aktivního profilu, a to v rozsahu a za částku uvedenou v Ceníku.

3.4. Aktivní profil lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Provozovatel neúčtuje žádné zálohy, Uživatel je však povinen cenu za aktivaci uhradit předem převodem na účet Provozovatele. K aktivaci profilu ve stanoveném rozsahu dojde do 24 hodin po zaplacení ceny za Aktivní profil.

3.5. Zaplacením ceny se rozumí okamžik připsání ceny za Aktivní profil na bankovní účet Provozovatele. Daňový doklad bude vystaven a Uživateli zaslán v elektronické podobě.

3.6. Pro čerpání zakoupeného počtu konverzací platí tato pravidla:

3.6.1. Poskytovatel může v rámci svých marketingových akcí poskytnout Uživateli určitý počet konverzací zdarma, tj. navýšit limit pro počet odemknutých konverzací v daném období; podrobnosti budou v takovém případě uvedeny v Aplikaci. Pro účely postupu dle VOP pak platí, že nejdříve dochází k čerpání placeného limitu pro počet odemknutých konverzací stanoveného pro daný typ Aktivního profilu v Ceníku, po jeho vyčerpání dochází k čerpání limitu pro počet odemknutých konverzací poskytnutých zdarma.

3.6.2. Objednávka a platba ceny za Aktivní profil je považována za žádost Uživatele o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byla Služba poskytnuta (případně bylo zahájeno její poskytování), tj. aktivován Aktivní profil již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V opačném případě bude možné Službu poskytnout (aktivovat Aktivní profil) až po uplynutí 14 dnů pro odstoupení dle následující věty. Ode dne aktivace profilu běží Uživateli lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. Aktivní profil) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

3.6.3. Uživatel bere na vědomí, že je-li Služba ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy podle odst. 3.6.2 těchto VOP v plném rozsahu splněna (například dojde k vyčerpání stanoveného limitu pro počet odemknutých konverzací), nemá Uživatel právo od Smlouvy ve vztahu k poskytnutým zpoplatněným Službám odstoupit. Neuplynula-li lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle odst. 3.6.2 těchto VOP a nebyla-li v této lhůtě Služba v plném rozsahu splněna, právo od Smlouvy odstoupit ve vztahu k poskytnutým zpoplatněným Službám Uživateli náleží. Uživatel nicméně bere na vědomí, že v případě odstoupení od dané části Smlouvy učiněném po aktivaci profilu je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny Aktivního profilu za již poskytnutou část Služby. Poměrná část ceny se určí podle počtu vyčerpaných odemknutých konverzací v rámci stanoveného limitu. V případě, že Uživatel ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro odemknuté konverzace, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit.

3.6.4. Uživatel bere na vědomí, že pokud cenu za Aktivní profil uhradí na účet vedený u české banky v jiné měně než v českých korunách, bude mu v případě odstoupení od smlouvy vyplacena poměrná část ceny v českých korunách. Případné kurzové ztráty tak nese Uživatel.

3.7. V případě, že Uživatel zašle Provozovateli vyšší platbu za Aktivní profil než dle aktuálního Ceníku, bude Provozovatelem navýšeno trvání Aktivního profilu poměrně o výši přeplatku. V případě, že Uživatel jedná v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu se zásadou poctivého obchodního styku, zejména úmyslně zasílá vyšší platby za Aktivní profil a následně nereaguje na výzvy Provozovatele, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli funkce Aplikace nebo omezit přístup Uživatele do jeho Uživatelského účtu.

3.8. V případě, že Uživatel složil cenu za Aktivní profil prostřednictvím vkladu na účet v příslušné bance, je povinen Provozovateli v případě omezení přístupu do Uživatelského účtu po vyzvání sdělit své bankovní spojení (číslo účtu), na které může Provozovatel Uživateli vrátit celou, nebo poměrnou částku za Aktivní profil. V případě, že Uživatel nesdělí Provozovateli do 7 dnů od doručení výzvy své bankovní spojení, zašle Provozovatel Uživateli přeplatek prostřednictvím posledního využitého bankovního spojení známého Provozovateli. V takovém případě je Provozovatel je přeplatku oprávněn z přeplatku odečíst poplatky za uskutečnění transakce. Není-li žádné bankovní spojení Uživatele Provozovateli známo, bude Provozovatelem navýšeno trvání Aktivního profilu poměrně o výši přeplatku.

3.9. Platnost Aktivního profilu bude ukončena po skončení délky zakoupeného období, nebo po vyčerpání stanoveného limitu pro počet odemknutých konverzací, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpaný limit pro odemknuté konverzace se nepřenáší do dalšího období, a to včetně konverzací poskytnutých zdarma. Za odemknutí konverzace se považuje zahájení konverzace s jiným Uživatelem ze strany Uživatele s Aktivním profilem prostřednictvím Aplikace. V případě, že konverzaci zahájí Uživatel hledající otevřené partnerství, se za odemknutí konverzace považuje odpověď ze strany Uživatele s Aktivním profilem. Odemknuté konverzace zůstávají natrvalo odemknuté, tedy i po ukončení platnosti Aktivního profilu.

3.10. Uživatel bere na vědomí, že odemknuté konverzace s jiným Uživatelem se ve výpisu konverzací nezobrazí a nebudou tudíž dále dostupné v případě, že:

a) dojde k deaktivaci profilu Uživatele, se kterým byla konverzace odemknuta
b) Uživatel si jiného Uživatele zablokuje

4. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny s výjimkou ceny za Aktivní profil. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele, stejně jako problémy Aplikace s tím spojené (nedostupnost, nesprávné fungování…).

4.2. Na profilu nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (například email, telefonní číslo, adresa, jména na sociálních sítích apod.) na Uživatele, které by umožňovaly propojení Uživatelů mimo Aplikaci. Uživatel také nesmí o přímé kontaktní údaje žádat ostatní uživatele prostřednictvím veřejného sdělení, které je uveřejněno na jeho profilu. V případě porušení těchto povinností si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace neuveřejnit a požadovat odstranění těchto nedostatků.

4.3. Uživatel hledající otevřené partnerství nesmí v prvním vzkazu konverzace s Uživatelem nabízejícím otevřené partnerství uvést své přímé kontaktní údaje. V případě zjištění porušení tohoto čl. 4.3 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, vyřadit profil z databáze nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu.

4.4. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. V případě neveřejné fotogalerie pod heslem Provozovatel nekontroluje fotografie do ní umístěné Uživatelem. V případě zjištění, tj. nahlášením nevhodné fotografie jiným Uživatelem, má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit a/nebo vyřadit Uživateli jeho profil z databáze (případně pouze dotčenou fotogalerii) a požádat Uživatele o upravení obsahu fotogalerie (do upravení obsahu je profil/fotogalerie vyřazena). O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může hodnotit chování jiných Uživatelů a jiní Uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Hodnocení ostatních Uživatelů bude zveřejněno na profilu Uživatele. Hodnocení nesmí být v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a obecnými pravidly slušnosti a musí se zakládat na skutečnosti. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení. V případě zjištění nevhodného hodnocení nebo stížnosti na nevhodné hodnocení ze strany Uživatele Provozovatel hodnocení prověří a je oprávněn takové hodnocení odstranit. O vhodnosti hodnocení rozhoduje výlučně Provozovatel.

4.6. Uživatel může požádat o „Ověřený profil“. Ověření profilu probíhá prostřednictvím ověření pravosti fotografií. Po ověření fotografií ze strany Provozovatele získá Uživatel status „Ověřený uživatel“. O Ověřený profil může Uživatel zažádat v aplikaci, kde také nalezne postup a podmínky ověření profilu. Fotografie nahraná pro účely ověření profilu slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům, ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

4.7. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely či jinak v rozporu se Smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými předpisy. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. Umístění takového obsahu v Aplikaci je možné Provozovateli nahlásit jiným Uživatelem viz čl. 4.10. těchto VOP. V případě porušení tohoto čl. 4.6 těchto VOP je Provozovatel oprávněn na základě nahlášení bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, vyřadit profil z databáze nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu.

4.8. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů, včetně fotografií ostatních Uživatelů či konverzací s ostatními Uživateli v rámci Aplikace. V případě porušení tohoto čl. 4.7 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, vyřadit profil z databáze nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu.

4.9. Uživatel není oprávněn mít v Aplikaci více než jeden uživatelský profil. V případě vytvoření nového profilu Uživatel souhlasí s tím, že mu budou převedena hodnocení ostatních uživatelů z původního profilu do nového profilu. Pokud se Uživatel pokusí obejít nebo obejde toto pravidlo, je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli přístup ke všem jeho Uživatelským účtům.

4.10. Uživatel se zavazuje vůči ostatním Uživatelům jednat v souladu s dobrými mravy a nedopouštět se vůči nim nevhodného chování, zejména je neurážet a nejednat vůči nim v rozporu s právními předpisy. Uživatel je v případě nevhodného chování jiného Uživatele nebo v případě zjištění jiného porušení těchto VOP jiným Uživatelem oprávněn tuto skutečnost oznámit Provozovateli, a to buď prostřednictvím Aplikace přes tlačítko „Nahlásit“ na profilu nahlašovaného Uživatele, nebo emailem na adresu info zavináč openly tečka cz. Provozovatel takové oznámení prověří a v případě zjištění nevhodnosti chování a/nebo jiného porušování VOP je oprávněn Uživateli, který se nevhodného chování dopustil, omezit funkce Aplikace, vyřadit profil z databáze nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel je oprávněn zejména za účelem ochrany Uživatelů kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat jej za použití dostupných prostředků. Provozovatel je v této souvislosti také oprávněn kontrolovat profil Uživatele a jiný Uživatelem vkládaný obsah s ohledem na možný výskyt informací porušujících ustanovení těchto VOP, vždy však za maximálního respektování soukromí Uživatelů. Kontrola probíhá automatizovanými strojovými prostředky, přičemž v případě podezření na porušení ustanovení těchto VOP zjištěného automatizovaně či z podnětu jiného Uživatele Provozovatel může provést ruční kontrolu. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele, bude na takovou skutečnost Uživatel upozorněn a vyzván k nápravě. Nad rámec uvedeného je Provozovatel v případě zjištění závadného jednání či informací nebo jiného jednání porušujícího tyto VOP oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení, to vše dle povahy závadnosti (například nahlášený protiprávní obsah bude mazán vždy).

5.2. Provozovatel má právo kdykoliv , vyřadit profil z databáze nebo omezit Uživateli přístup k jeho Uživatelskému účtu, a to z důvodu porušení těchto VOP a/nebo i bez udání důvodu.

5.3. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu.

5.4. Provozovatel má právo vyřadit profil Uživatele z databáze (nezobrazovat jej na Portálu) v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho týdne od přijetí posledního vzkazu.

5.5. Provozovatel má právo omezit Uživateli nabízející sponzorství přístup do veřejné databáze Uživatelů v případě, že si Uživatel nezakoupí Aktivní profil.

5.6. Provozovatel má právo ukončit Smlouvu a deaktivovat profil Uživatele v případě, že se Uživatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí posledního vzkazu.

5.7. Provozovatel nemá vliv a nenese jakoukoliv odpovědnost za ujednání či dohody mezi Uživateli, kteří na sebe získali kontakt prostřednictvím Aplikace. Taková ujednání či dohody jsou právním jednáním mezi takovými Uživateli, kteří za ně nesou plnou odpovědnost. Provozovatel nezná a nemůže znát obsah komunikace a dohody mezi Uživateli, poskytuje pouze Aplikaci jako platformu.

5.8. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. V takovém případě má Uživatel, který má aktivovaný Aktivní profil, nárok na prodloužení Aktivního profilu o dobu výpadku.

5.9. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

5.10. Provozovatel má právo odstranit z Aplikace vzkazy starší než 6 měsíců od jejich odeslání v rámci optimalizace Aplikace.

5.11. Provozovatel má právo v rámci optimalizace Aplikace odstranit z Aplikace vzkazy Uživatelů, kteří si deaktivovali uživatelský profil, nebo byl jejich profil vyřazen z databáze, nebo byl Uživateli omezen přístup k jeho Uživatelskému účtu.

5.12. Provozovatel má právo kdykoliv upravit nabízený výběr (seznam) uživatelských profilů v aplikaci dle algoritmu Provozovatele a údajů z profilu Uživatele.

5.13. Provozovatel má právo uchovávat informace o datech narození Uživatelů nejméně po celou dobu trvání Smlouvy a dále za podmínek dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na Portále Aplikace.

5.14. Omezení přístupu k Uživatelskému účtu nebo vyřazení profilu z databáze je zároveň odstoupením od Smlouvy Provozovatelem z důvodů uvedených v těchto VOP. Součástí omezení přístupu k Uživatelskému účtu může být i trvalá blokace Uživatele v případech opakovaných porušení VOP nebo porušení právních předpisů dosahující závažnosti trestné činnosti. Blokace profilu brání Uživateli založit si nový profil v Aplikaci; výjimky lze sjednat pouze individuálně na žádost zaslanou na kontaktní údaje uvedené na Portálu. Odstoupení má okamžitou platnost do budoucna. V případě omezení přístupu k Uživatelskému účtu bude Uživateli vrácena poměrná částka za nevyčerpaný Aktivní profil určená podle čl. 3.6.3 těchto VOP za podmínek dle čl. 3.9. Tento postup se nevztahuje na situace, kdy došlo k porušení těchto VOP.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat Smlouvu včetně VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit obchodní sdělení, ani sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu. V případě porušení tohoto čl. 6.1. VOP Uživatelem může Provozovatel Uživateli vyřadit profil z databáze a/nebo mu omezit přístup k Uživatelskému účtu.

6.2. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace, ani se pokoušet získat neoprávněný přístup do Aplikace.

6.3. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy, za podmínek dále uvedených v těchto VOP. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na emailové adrese info zavináč openly tečka cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

6.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info zavináč openly tečka cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání svých osobních údajů současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání osobních údajů na emailovou adresu info zavináč openly tečka cz a jeho osobní údaje budou vymazány do 48 hodin od obdržení žádosti. Některé osobní údaje Uživatele však budou ze strany Provozovatele dále zpracovávány v rozsahu popsaném v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

6.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

6.6. V případě stížností je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností Provozovatele a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Uživatel je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

7. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

7.1 Provozovatel Aplikaci průběžně aktualizuje tak, aby byla Aplikace dostupná prostřednictvím běžných aktualizovaných internetových prohlížečů, počítačů a mobilních zařízení. Provozovatel nesjednává s Uživatelem žádné aktualizace nad rámec těchto běžných aktualizací (aktualizace se provádí automaticky na serverech Provozovatele Aplikace).

7.2. V případě, že bude Uživateli ze strany Provozovatele poskytnuto plnění, které vykazuje vady, je Uživatel oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u Provozovatele, a to elektronicky na emailové adrese info zavináč openly tečka cz.

7.3. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Uživatel do písemného zdůvodnění reklamace uvede všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však:

a) přezdívku a e-mailovou adresu, které Uživatel uvedl při registraci,
b) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace,
c) doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností,

7.4. O oprávněnosti reklamace rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsáno plnění odpovídající rozsahu vadně poskytnutého plnění, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona.

7.5. Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu ke Službám, Aktivnímu profilu nebo jinému plnění z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele, nedostupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob, nedostupnost profilu či jiných plnění poskytovaných bezúplatně ani občasná nedostupnost plnění.

7.6. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohl. Uživatel je oprávněn vytknout vadu, která se na Službě projeví po dobu jejího trvání.

7.7 Má-li Služba vadu, je Uživatel oprávněn požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. V případě, že Provozovatel vadu neodstraní ve lhůtě dle odst. 7.4 těchto VOP nebo bude z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele, vada se projeví i po jejím odstranění, případně vada Služby zakládá podstatné porušení Smlouvy, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby (je-li poskytován placený Aktivní profil), případně může od Smlouvy odstoupit. Vadou je i rozpor v rozsahu, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě sjednaných ve Smlouvě, pokud je Služba nevhodná k účelu sjednanému ve Smlouvě nebo Služba neodpovídá těmto VOP a dalším pokynům a informacím zobrazeným v Aplikaci.

8. AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

8.3 Uživatel uděluje Provozovateli licenci k užití vloženého obsahu v rozsahu, k účelu, po dobu a způsobem vyplývajícím z užití Aplikace.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Provozovatel dále Uživatele informuje ve smyslu odst. § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku o tom, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup. Tyto VOP zasílá Provozovatel Uživateli na e-mail uvedený při registraci spolu s potvrzením o uzavření Smlouvy;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) předtím, než dojde k uzavření jakékoliv smlouvy, může Uživatel vložené údaje kontrolovat, měnit a opravovat;
(e) Provozovatel při poskytování Služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupným na webovém portálu Aplikace. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.
f) Aplikace je dostupná a spustitelná v běžných podporovaných internetových prohlížečích Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari v počítači a mobilním zařízení Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že je povinen průběžně aktualizovat aplikace internetových prohlížečů na nejnovější verze. V případě, že nebude možné Aplikaci a Služby řádně užívat z důvodu nevyhovujícího technického a programového vybavení Uživatele, neodpovídá Provozovatel za případné vady poskytovaných Služeb.

9.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailové adresy Smluvních stran.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

9.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

9.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

9.6. Provozovatel je oprávněn Aplikaci a Portál měnit, včetně obsahu, jejich funkcí a vlastností, z důvodu rozšiřování poskytovaných Služeb a uživatelského komfortu na Portálu. Uživateli provedením takové změny nevzniknou dodatečné náklady. Změnu Provozovatel Uživateli vždy předem oznámí prostřednictvím Portálu nebo na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem. V případě, že by taková změna měla významný dopad na přístup Uživatele k Aplikaci a Portálu nebo na jejich využívání, oznámí Provozovatel provedení změny alespoň 30 dnů před jejím provedením. Oznámení bude v takovém případě zasláno v textové podobě na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem. Uživatel má v případě takové významné změny právo vypovědět Smlouvu ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy je mu provedení významné změny oznámeno.

9.7. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet a může deaktivovat svůj profil. V případě, že k deaktivaci profilu z důvodu nesouhlasu s novými VOP dojde v průběhu poskytování placených Služeb, bude Uživateli vrácena poměrná část za placené Služby (Aktivní profil).

9.8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.08.2023

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

WASHSALON, s.r.o.
Poděbradská 433/65
198 00 Praha 9
IČO: 074 80 504 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 301728

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www.openly.cz, www.openly.sk

- datum uzavření Smlouvy / datum registrace:
- jméno a příjmení Uživatele:
- adresa Uživatele:
- datum:

…………………………………
podpis Uživatele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)